Distances līgums

Interneta veikala www.zalumnica.lv piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
2. Preču Pārdevējs ir pašnodarbināta persona Mārtiņš Elsts, reģistrācijas numurs 07118911312, adrese: “Ozoli”-1, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108.
3. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces interneta veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs apmeklēt un lietot interneta veikalu. Ja Pircējs veic Preču pasūtījumu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
4. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur interneta veikalu www.zalumnica.lv, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Maksājot ar pārskaitījumu, pircējam uz e-pastu tiek nosūtīts rēķins. Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Maksājot skaidrā naudā, pircējam pēc pieprasījuma tiek izrakstīts rēķins vai izsniegta stingrās kvīts.
5. Pārdevējs nodrošina preču piegādi atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam, ja tas ir iespējams. Pārdevējs informē pircēju, ja konkrētas preces nevar tikt nosūtītas.
6. Saņemot preci, pircējs apņemas ievērot visus norādījumus attiecībā uz saņemtās preces lietošanu, kā arī uzņemas visu atbildību par piegādāto preču audzēšanā izmantojamo tehnoloģiju un metožu pareizu pielietošanu.
7. Pircēja pienākums ir sniegt patiesu informāciju, lai Pārdevējs varētu ar Jums sazināties un attiecīgi noformēt Pircēja veikto pasūtījumu. Pircējs uzņemas visu atbildību par nepatiesas informācijas sniegšanu.
8. Visa Pircēja sniegtā informācija tiks izmantota tikai pasūtīto preču pasūtīšanai un piegādāšanai.
9. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu zs.darbam@gmail.com
10. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam adresē “Ozoli”-1, Līgatnes pagasts, Cēsu novads. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
11. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš
12. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. Panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
13. Savstarpējās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju nosaka šie noteikumi, Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti, attiecībā uz patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 2014. Gada 20. Maija Ministru kabineta noteikumi Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.